only in german

A real China Club Night

mit Fang Lijun, Ik-Joong Kang, John Young, Kyungwoo Chun, Ling Jian, Qiu Shihua, Xu Bing, Yin Xiuzhen, Yoo. Jung Hyun, Yue Minjun