The Minneapolis Institute of Arts MIA | 2400 Third Avenue South
MINN 55404 Minneapolis
United States of America

plan route