short biography

*1564 Brüssel - 1638 Antwerpen
auch Pieter Brueghel d. J., Pieter Breughel der Jüngere; Pieter Bruegel the Younger; Pieter Brueghel II; Höllenbruegel; Brueghel d'Enfer
Sohn von Pieter Bruegel der Älteren; Bruder Jan Bruegel der Ältere
Malerei; Spukszenen, Bauernkirmesdarstellungen, Winterlandschaften

show more show less