only in german

Yume no Ato / Was vom Traum blieb

mit Nobuyoshi Araki, Naoya Hatakeyama, Masahiko Kuwahara, Midori Mitamura, Tatsuo Miyajima, Mariko Mori, Takashi Murakami, Kousuke Nishimoto, Saburo Ota, Tsuyoshi Ozawa, Kunio Sekiguchi, Yoshiko Shimada, Chiharu Shiota, Yoshio Shirakawa, Yoshihiro Suda, Hiroshi Sugito, Kimio Tsuchiya, Kyoichi Tsuzuki, Chiaki Wada, Yoshio Yashiro